Biografski i drugi podaci

BIOGRAFSKI PODACI

Dr Dušan Ž. Mijin je rođen 01.02.1962. god. u Zrenjaninu od oca Živana i majke Branislave.

Na Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao se 1981. god., a diplomirao 28.02.1986. god, završivši smer Biohemijsko-prehrambeno inženjerstvo. Diplomski rad, pod nazivom "Intramolekulska dehidratacija L-glutaminske kiseline", uradio je na Katedri za organsku hemiju sa ocenom 10. Prosečna ocena studija mu je 9,50. Dobitnik je četiri nagrade "Panta S. Tutundžić", pet univerzitetskih nagrada za prosek i najboljeg diplomiranog studenta generacije, kao i nagrade Srpskog hemijskog društva.

Na poslediplomske studije se upisao oktobra 1986. god, na Katedri za hemijsko inženjerstvo. Školskih godina 1986/87. i 1987/88. radio je honorarno na Katedri za organsku hemiju, a 07.06.1988. god. je izabran u zvanje asistenta-pripravnika. Magistarski rad na temu "Fluidizacioni bioreaktor sa imobilisanom lipazom" odbranio je 19.01.1990. god sa ocenom 10, prosečna ocena poslediplomskih studija 9,56. Doktorsku disertaciju sa temom "Proučavanje uticaja međufaznih katalizatora na mehanizam alkilovanja N-supstituisanih amida fenilsirćetne kiseline" kod mentora prof. Dr S. Petrovića prijavio je 23.03.1993. god., a ista mu je odobrena od strane stručnog veća Univerziteta 09.09.1993. god. Disertaciju je odbranio 12.04.1995. god.

U toku 1985. god. proveo je dva meseca u fabrici Norsk Hydro, Posgrun, Norveška, a sledeće godine je boravio na Imperijal koledžu, London, Velika Britanija, (šest nedelja), gde je proučavao reakciju hidrogenovanja alkena. Oba boravka su bila organizovana preko IAESTE organizacije. U toku 2009. i 2010. godine proveo je na studijskim boravcima, po mesec dana, na Institutu za hemiju, Karl-Franzens Univerziteta u Gracu u Christian Doppler laboratoriji za mikrotalasnu hemiju kod prof dr Kapea (C.O. Kappe).

Za asistenta-pripravnika na Katedri za organsku hemiju izabran je 07.06.1988. god. za predmet Organska hemija, a u zvanje asistenta je izabran 09.10.1990. god i to za predmete Organska hemija, Hemija prirodnih organskih jedinjenja i Organska hemija II.

U zvanje docenta za predmete Organska hemija i Hemija prirodnih organskih jedinjenja izabran je 19.10.1995. god, a reizabran 12.06.2000. god. U zvanje vanrednog profesora izabran je 07.03.2002. god., a reizabran 26.4.2007. U zvanje redovnog profesora izabran je 29.09.2011. god.

Bavi se naučno-istraživačkim radom uglavnom iz oblasti organske sinteze. U okviru istraživačkog opusa uočava se nekoliko celina i to: enzimatska kataliza u organskim rastvaračima, međufazna kataliza, alkilovanje amida, proučavanje heterocikličnih jedinjenja azota, proučavanje strukture i ponašanja jedinjenja sa amidnom vezom, hromatografsko proučavanje organskih molekula, elektroorganska hemija i fotodegradacija organskih zagađivača.

Od 1986. godine sarađuje na naučno-istraživačkim i primenjenim projektima na Tehnološko-metalurškom fakultetu.

Član je Srpskog hemijskog društva i Društva za biohemijsko inženjerstvo, čiji je i jedan od osnivača.

 

DISERTACIJE

Odbranjen magistarski rad

"Fluidizacioni bioreaktor sa imobilisanom lipazom", Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 19.01.1990. god.

Odbranjena doktorska disertacija

"Proučavanje uticaja međufaznih katalizatora na mehanizam alkilovanja N-supstituisanih amida fenilsirćetne kiseline", Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 12.04.1995. god.

 

NASTAVNA DELATNOST

Dr Dušan Ž. Mijin je još kao student poslediplomske nastave na Tehnološko-metalurškom fakultetu počeo da drži eksperimentalnu nastavu iz predmeta Organska hemija (II godina). U toku rada na Tehnološko-metalurškom fakultetu učestvovao je ili drži eksperimentalnu nastavu iz predmeta: Organska hemija (II godina), Organska hemija II (III godina), Organska hemija sa instrumentalnom analizom (III godina), Hemija prirodnih organskih jedinjenja (III godina), Grafičke boje i lepkovi (IV godina) i Tehnologija ulja i masti (master studije).

Izvodi nastavu iz predmeta Hemija prirodnih organskih jedinjenja (III godina) od 2005/06. god i iz predmeta Grafičke boje i lepkovi (IV godina) od 2001/02. god. Takođe, učestvovao je u nastavi iz predmeta Organska hemija (II godina).  Od školske 2009/10. godine drži nastavu iz sledećih predmeta: Hemija prirodnih organskih jedinjenja (II godina), Tehnologija ulja i masti (master studije) i Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja (master studije). Organsku hemiju II (II godina) drži od 2010/11. godine. Od školske 1995/96. god. drži nastavu iz  predmeta Organska hemija (II godina) za pitomce VA. Držao je nastavu iz predmeta Organska hemija sa instrumentalnom analizom (III godina) (1997/98.-2004/5.), Organska hemija (I godina) (2008/9.-2009/10.) studentima Tekstilnog inženjerstva. i Organska hemija (II godina) (2009/10.) studentima Inženjerstva materijala i Inženjerstva zaštite životne sredine.

Predmete Grafičke boje i lepkovi, Organske boje i pigmenti, Boje i pigmenti, Kataliza u organskoj hemiji i Tehnologija ulja i masti, je u potpunosti sam razvio, uključujući i vežbe.  Modifikovao je sledeće predmete: Organska hemija (I godina), Hemija prirodnih organskih jedinjenja (II godina, BT), Hemija prirodnih organskih jedinjenja (III godina, TI), Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja (master studije).

Na poslediplomskim studijama drži nastavu iz predmeta Organske boje i pigmenti i Kataliza u organskoj hemiji (od 2005/06. god).

 

PEDAGOŠKA AKTIVNOST

Udžbenici

1. M. Radojković-Veličković, D. Mijin, "Organske boje i pigmenti", izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001., 123 strane. ISBN 86-7401-141-1

2. S. Petrović, D. Mijin, N. Stojanović, "Hemija prirodnih organskih jedinjenja", I izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, 2005., Beograd, 492. strane. ISBN 86-7401-208-6 (II izdanje 2009, ISBN 978-86-7401-207-9)

3. D. Mijin, "Grafičke boje i lepkovi", TMF, Beograd, 2012., 190 strana. ISBN 978-86-7401-289-5

Objavljen praktikum ili pomoćni udžbenik

1. B. Jovanović, D. Antonović, G. Ušćumlić, S. Petrović, D. Mijin, "Zbirka zadataka iz organske hemije", izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, 2000., Beograd, 427. strana. ISBN 86-7401-129-2

2. G. Bončić-Caričić, B. Jovanović, M. Mišić-Vuković, N. Stojanović, V. Krstić, S. Petrović, G. Ušćumlić, D. Antonović, D. Mijin, "Eksperimentalna organska hemija", izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, 1999. (drugo izdanje 2001., treće izdanje 2005.), Beograd, 270. strana. ISBN 86-7401-155-1

3. D. Mijin, "Grafičke boje i lepkovi-praktikum", izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, 2008., 66 strana. ISBN 86-7401-255-0

4. D. Mijin, B. Božić, S. Petrović,  "Praktikum iz Hemije prirodnih orhanskih jedinjenja", izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, 2015., 156 strana. ISBN 86-7401-321-2

5. N. Valentić, D. Mijin, "Zbirka rešenih zadataka sa kolokvijuma iz Organske hemije II", izdanje TMF Univerziteta u Beogradu, 2015., 175 strana. ISBN 86-7401-322-9

 

Mentorstvo

Mentor odbranjene doktorske disertacije

1. Anđelka Tomašević, “Prilog proučavanju mehanizma fotodegradacije karbamatnih pesticida”, TMF, Beograd, 2011. god.

2. Nevena Prlainović, ”Proučavanje mehanizma enzimske sinteze 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2012. god.

3. Jasmina Dostanić, ”Proučavanje fotodegradacije arilazo piridonskih boja”, TMF, Beograd, 2013. god.

4. Marija D. Mirković, „Sinteza novih alifatičnih diimino-dioksima i diamino-dioksima i njihovih helatnih kompleksa sa prelaznim i radioaktivnim metalima: potencijalna primena u medicini”, TMF, Beograd, 2014. god.

5. Jelena M. Mirković, „strukturne i solvatohromne karakteristike 5-(arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-4-metil-1--supstituisanih-2-piridona:eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja“, TMF, Beograd, 2015. god.

6. Nataša Ž. Šekuljica, Enzimsko obezbojavanje antrahinonskih boja iz otpadnih voda, TMF, Beograd, 2016. god.

7. Violeta M. Arsovski, eksperimentalna i kvantno-hemijska proučavanja hinolonskih azo boja i njihovih prekursora, TMF, Beograd, 2017. god.

 

Član komisije za odbranu doktorske disertacije

1. Dejan Bezbradica, “Sinteza estara katalizovana slobodnom lipazom i lipazom imobilisanom na polimernim nosačima”, TMF, Beograd, 2007. god.

2. Aleksandar Marinković, “Proučavanje sinteze, strukture i osobina derivata 4,6-disupstituisanih 3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2009. god.

3. Katica Drljević-Đurić, „Proućavanje elektrohemijske aktivnosti i transformacija makrolidnih antibiotika”, TMF, Beograd, 2011. god.

4. Nebojša Banjac, “Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih derivata sukcinimida”, TMF, Beograd, 2013. god.

5. Adel S. Alimmari, Synthesis, structure and solvatochromism of new 5-(4-substituted phenylazo)-4-(substituted phenyl)-6-hydroxy-3-cyano-2-pyridones, TMF, Beograd, 2013. god.

6. Zora Ž. Stoiljković, “Određivanje amlodipina i nifedipina elektrohemijskim i drugim analitičkim metodama”, TMF, Beograd, 2013. god.

 7. Veljko R. Đokić, „Sinteza, karakterizacija i primena nedopiranih i dopiranih nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi titan(VI)-oksida”, TMF, Beograd, 2013. god.

8. Nevena Luković, „Razvoj enzimskog postupka za sintezu metil estara masnih kiselina“, TMF, Beograd, 2014. god.

9. Mirjana B. Čolović, „Bioanalitičke metode za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i proizvoda njihove degradacije“, TMF, Beograd, 2014. god.

10. Ismail A. Ajaj, „Synthesis, structure and properties of 2(6)-hidroxy-6(2)-oxo-N(1),4-disubstituted-1,2(1,6)-dihidropyridine-3-carbonitriles and their azo derivatives“, TMF, Beograd, 2015. god.

11. Olivera S. Galvaški, „Proučavanje degradacije dimetenamida-P u vodenoj sredini različitim fizičko-hemijskim metodama“,  TMF, Beograd, 2015. god.

12. Olivera L. Prodanović, „Razvoj imobilisanih sistema peroksidaze iz rena (Armoracia rusticana) za polimerizacione reakcije i uklanjanje fenola iz otpadnih voda“, TMF, Beograd, 2016. god.

13. Siniša D. Pašagić, Pirotehničke smeše za izradu punjenja gasogeneratora baseb bleed projektila 37 i 57 mm, TMF, Beograd, 2016. god.

14. Predrag M. Milanović, „Dobijanje nano-aluminijumskih-oksidnih vlakana za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora“, TMF, Beograd, 2018. god.

15. Sanja M. Đurđević, „Optimizacija procesa ekstrakcije ulja divljeg nara (Punica granatum l.) primenom mikrotalasa i ispitivanje biološke aktivnosti dobijenog ulja”, TMF, Beograd, 2019. god.

16. Sanja B. Đurović, „Uticaj različitih postupaka ekstrakcije na sadržaj i biološka svojstva polifenola i proteina iz semena žute soje različitog porekla“, TMF, Beograd, 2019. god

 

Mentor odbranjenog magistarskog rada

1. A.M. Wali, “Synthesis and properties of some 1,3,5-trisubstituted isocyanurates as universal bonding agents in composite materials”, TMF, Beograd, 2005. god.

2. H.R. Zaid, “Kinetic modeling of the chemical transformations of stabilizer in the system nitrocellose/diphenylamine during aging”,  TMF, Beograd, 2005. god.

3. Zoran Bajić, “Određivanje TNT ekvivalenta različitih eksplozivnih materija”, TMF, Beograd, 2007. god.

4. Jovica Bogdanov, “Numeričko modelovanje procesa detonacije eksplozivnih materija”, TMF, Beograd, 2009. god.

 

Član komisije za odbranu magistarskog rada

1. A.A. Kshad, “The synthesis of 1,3-bis-substituted-5,5-dimtethylhydantoins bonding agents in solid propellants”, TMF, 2000. god.

2. B. Božić, “Proučavanje reakcije alkilovanja N- supstituisanih amida 2-fenilacetamida”,

TMF, Beograd, 2000. god.

3. V. Janković, “Proučavanje alkilovanja N-fenil supstituisanih 2-fenilacetamida”, TMF, Beograd, 2001. god.

4. M.M.Zreigh, “Novel Bonding Agents for Composite Propellants”, TMF, Beograd, 2002.

5. J.Tomić, “Struktura i konformacija N,N-disupstituisanih-2-fenilacetamida”, TMF, Beograd, 2005. god.

6. N.Z.M.Ellali, “Synthesis and properties of 1,3-bis-substituted-5,5-dimethylhydantoins”, TMF, Beograd, 2005. god.

7. N.Banjac, “Uticaj strukture na lipofilnost 3-supstituisanih-5,5-difenilhidantoina”, TMF, Beograd, 2006. god.

8. Lj. Šijački, “Uticaj 1,3,5-tri(2-hidroksietil)izocijanurata kao univerzalnog vezujućeg agensa na mehaničke osobine raketnih kompozitnih goriva”, TMF, Beograd, 2007. god.

9. J. Dostanić, “Proučavanje interakcija 1,3,5-trisupstituisanih izocijanurata sa oksidansom i različitim polimerima u kompozitnim gorivima”, TMF, Beograd, 2007. god.

10. S. V. Šaponjić, “Sinteza estara katalizovana imobilisanim lipazama u nevodenim sredinama”, TMF, Beograd, 2009. god.

11. N. C. Ilić, “Sinteza i karakterizacija N-monosupstituisanih cijanoacetamida”, TMF, Beograd, 2010. god.

 

Mentor odbranjenog master rada

1. Marija Živković, Dekolorizacija sintetske komercijalne antrahinonske boje pomoću slobodne i imobilisane peroksidaze iz rena”, TMF, Beograd, 2013. god.

2. Aleksandar Milivojević, „Sinteza 4,6-disupstituisanih-3-cijano-2-piridona u prisustvu aminokiselina kao katalizatora“, TMF, Beograd, 2014. god.

3. Luka Matović, Sinteza disazo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, TMF, Beograd, 2014. god.

4. Zrnić Dragana, „Dekolorizacija antrahinonske boje peroksidazom iz rena imobilisanom na kaolinu“, TMF, Beograd, 2014. god.

5. Julijana Tadić, „Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 4-hidroksi-2-hinolona“, TMF, Beograd, 2015. god.

6. Gordana Tanasijević, ˝Sinteza i karakterizacija N-(4-supstituisanih fenil)-3-fenil-2-propenamida˝, TMF, Beograd, 2015. god.

7. Aleksandra Mašulović, “Primena piridonske azo boje u solarnim ćelijama aktiviranih bojom”, TMF, Beograd, 2015. god.

8. Milica Svetozarević, “Imobilizacija peroksidaze iz svežeg rena glutaraldehidom u umrežene enzimske agregate”, TMF, Beograd, 2015. god.

9. Slavica Porobić, “Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 3-amido-6-hidroksi-4-metil-2-piridona“, TMF, Beograd, 2016. god.

10. Dunja Dabić, “Degradacija nikosulfurona pomoću Fenton reakcije”, TMF, Beograd, 2016. god.

11. Maja Stanojević, “Uticaj stepena hidrolize na tehnološko-funkcionalna svojstva sojinih proteina”, TMF, Beograd, 2017. god.

12. Kristina Veljović, “Sinteza 6-hidroksi-4-metil-2-okso-5-(disupstituisanih fenildiazenil)-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida”, TMF, Beograd, 2017. god.

13. Miloš Janjuš, Solvatohromna svojstva 5-((disupstituisanih fenil)diazenil)-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila, TMF, Beograd, 2018. god.

14. Mima Milošević, Sinteza i karakterizacija 3-piridinijum-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, TMF, Beograd, 2019. god.

15. Petra Pavlović, Solvatohromna svojstva azo boja na bazi 3-piridinijum-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, TMF, Beograd, 2019. god.

16. Suzana Karać, Nove azo-azometinske boje iz 5-((4-formilfenil)diazenil)-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila, TMF, Beograd, 2020. god.

 

Mentor odbranjenog diplomskog rada

1. Aleksandra Maljković, “Benzilovanje N-fenil amida fenilsirćetne kiseline”, TMF, Beograd, 1997. god.

2. Vida Janković, “Benzilovanje N-benzil amida fenilsirćetne kiseline”, TMF, Beograd, 1997. god.

3. Svetlana Nikolić, “Primena imobilisanih lipaza u organskoj sintezi. Sendvič sistem”, TMF, Beograd, 1997. god.

4. Jasmina Antić, “Alkilovanje acetsirćetnog estra”, TMF, Beograd, 1998. god.

5. Biljana Obradović, “Sinteza 5-(monosupstituisanih arilazo)-6-hidroksi-4-metil-3-ciano-2-piridona,” TMF, Beograd, 1998. god.

6. Nevena Bunijevac-Gorančić, “Enzimska esterifikacija glicidola u organskim rastvaračima”, TMF, Beograd, 1998. god.

7. Marija Nestorović, “Sinteza 5-(monosupstituisanih arilazo)-4,6-difenil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 1999. god.

8. Danijela Vitas, “Sinteza 5-alkil-2,4-dimetil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd,  2001. god.

9. Ilija Katić, “Ispitivanje kinetike reakcije dobijanja 4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona katalizovane enzimom”, TMF, Beograd, 2001. god.

10. Slavko Dimović, “Određivanje molekularnih retencionih indeksa na osnovu Kovačevih retencionih indeksa”, TMF, Beograd, 2001. god.

11. Aleksandar Vraneš, “Ispitivanje kinetike enzimski katalizovane reakcije dobijanja 4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2002. god.

12. Nemanja Džordeski, “Sinteza 4-acetil-4’-brombifenila”, TMF, Beograd, 2002. god.

13. Svetlana Trijić, “Sinteza 1-alkil-4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2002. god.

14. Slobodan Gligorijević, “Ispitivanje kinetike oslobađanja acetilsalicilne kiseline iz tabletiranog oblika”, TMF, Beograd, 2002. god.

15. Predrag Lazović, “Uticaj termičkog režima na promenu boje otiska pri prenošenju sa preslikača na proizvod”, TMF, Beograd, 2002. god.

16. Markov Tatjana, “UV elektronski apsorpcioni spektri N-(4-supstituisanih fenil)-2,3- difenilpropionamida”, TMF, Beograd, 2003. god.

17. Jelena Nedeljković, “Sinteza N-monosupstituisanih cijanoacetamida”, TMF, Beograd, 2003. god

18. Ana Adžić, “Sinteza 1-(4-supstituisanih fenil)-4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2003. god.

19. Maja Stoilković, “Ispitivanje reakcije kondenzacije 1,3-diketona sa cijanoacetamidom katalizovane enzimom”, TMF, Beograd, 2003. god.

20. Zorana Jovanović, “Sinteza supstituisanih 3-cijano-2-piridona pomoću mikrotalasnog zračenja”, TMF, Beograd, 2004. god.

21. Dejan Savić, “Proučavanje reakcije dobijanja amilizobutirata katalizovane lipazom iz Candida rugosa”, TMF, Beograd, 2004. god

22. Bojana Jarebica, “UV elektronski apsorbcioni spektri 1-(4-supstituisanih fenil)-4,6-dimetil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2005. god.

23. Bojana Jakić, “UV elektronski apsorbcioni spektri arilazo diketona”, TMF, Beograd, 2005. god.

24. Marija Murić, “Uticaj rastvarača na fotodegradaciju metomila”, TMF, Beograd, 2005. god.

25. Brankica Ristić, “UV elektronski apsorpcioni spektri N-(4-supstituisanih fenil)-2,3- difenilpropionamida”, TMF, Beograd, 2005 . god.

26. Jelena Đaja, ˝Ispitivanje fotodegradacije metomila u vodi˝, TMF, Beograd, 2006. god.

27. Jelena Radivojević, ˝Fotodegradacija sintetske hidrazonske boje˝, TMF, Beograd, 2006. god.

28. Aleksandra Mitoski, “Sinteza 5-(4-supstituisanih)-4,6-supstituisanih-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2006. god.

29. Marina Radulović, “Proučavanje fotodegradacije sintetske azo boje u vodi”, TMF, Beograd, 2006. god.

30. Dragana Zlatić, “Uticaj rastvarača na fotodegradaciju sintetske azo boje “, TMF, Beograd, 2006. god.

31. Milica Jecić, “Sinteza estara lipazom imobilisanom na komercijalnom nosaču”, TMF, Beograd, 2007. god.

32. Dejan Radančević, “Ispitivanje zavisnosti Kovačevog retencionog indeksa alkil estara sirćetne, propionske, cikloheksankarbonske, benzoeve i fenilsirćetne kiseline od temperature ključanja”, TMF, Beograd, 2007. god.

33. Maja Ignjatov, “Sinteza 4,6-supstituisanih-3-cijano-2-piridona pomoću mikrotalasnog zračenja”, TMF, Beograd, 2007. god.

34. Marina Savić, “Uticaj neorganskih jona na fotodegradaciju metamitrona u vodi”, TMF, Beograd, 2008. god.

35. Žderić Aleksandra, “Ispitivanje uticaja nejonskih površinski aktivnih materija na ekstrakciju imunoglobulina G”, TMF, Beograd, 2008. god.

36. Snežana Perović, “Proučavanje fotodegradacije metamitrona u vodi u prisustvu TiO2 i ZnO”, TMF, Beograd, 2008. god.

37. Aleksandar Drobnjak, “Optimizacija enzimske sinteze izoamil-acetata”, TMF, Beograd, 2008. god.

38. Suzana Simić, “Optimizacija enzimske sinteze izoamil-butirata”, TMF, Beograd,  2008. god.

39. Senka Minić, “Ispitivanje postojanosti otisaka na svetlost”, TMF, Beograd, 2009. god.

40. Nadica Ristić, “Fotokatalizovana degradacija karbamatnih pesticida u vodi”, TMF, Beograd, 2009. god.

41. Vladimir Mitrović, “Sinteza, karakterizacija i UV apsorpcioni spektri 1,3-difenil-2-(4-supstituisanih fenilazo)-propan-1,3-diona”, TMF, Beograd, 2010. god.

42. Jelena Mirković, “Ispitivanje kinetičkih parametara i mehanizma enzimske sinteze 4-etoksimetil-6-metil-3-cijano-2-piridona”, TMF, Beograd, 2010. god.

43. Marija Tasić, ˝Proučavanje azo-hidrazon tautomerije na primeru 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-5-(2-, 3- i 4-metoksifenilazo)-2-piridona˝, TMF, Beograd, 2011. god.

44. Marija Lazarov, ˝UV-vis apsorpcioni spektri 3-cijano-6-hidroksi-4-fenil-5-(2-, 3- i 4-metoksifenilazo)-2-piridona˝, TMF, Beograd, 2011. god.

45. Jelena Petrović, ˝Proučavanje uticaja soli na brzinu fotodegradacije karbofurana u prisustvu cink-oksida kao katalizatora“, TMF, Beograd, 2012. god.

46. Marija Zlatković, ˝Ispitivanje solvatohromnih svojstava nekih heteroarilazo piridonskih boja˝, TMF, Beograd, 2013. god.

47. Gordana Tanasijević, ˝Sinteza, struktura i karakteristike novih 5-(4-supstituisanih arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-2-piridona˝, TMF, Beograd, 2014. god.

48. Svetlana Đorđević , ˝Ispitivanje solvatohromnih svojstava 5-(4-supstituisanih arilazo)-3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-2-piridona˝, TMF, Beograd, 2014. god.

 

Mentor odbranjenog završnog rada

1. Marija Pavlović, “Sinteza i solvatohromizam 5-(4-supstituisanih arilazo)-6-metil-2-tiouracila”, TMF, Beograd, 2012. god.

2. Tamara Vidović, „Određivanje kinetike obezbojavanja tekstilne azo boje elektrohemijski generisanim hipohloritom“, TMF, Beograd, 2012. god.

3. Jelena Vujović, „Proučavanje fotodegradacije azo boje u prisustvu katalizatora na bazi titan(IV)-oksida”, TMF, Beograd, 2012. god.

4. Vuk Tomić, „Optimizacija postupka obezbojavanja sintetske tekstilne azo boje elektrohemijski generisanim hipohloritom”, TMF, Beograd, 2013. god.

5. Luka Matović, „Sinteza novih 3-cijano-6-hidroksi-1-karboksimetil-4-metil-5-(4-supstituisanih fenilazo)-2-piridona”, TMF, Beograd, 2013. god.

6. Nataša Mosnak, “Razgradnja antrahinoskih boja peroksidazom iz rena imobilisanom na polimernom nosaču”, TMF, Beograd, 2014. god.

7. Julijana Tadić, “Sinteza i karakterizacija 4´-supstituisanih aminoazobenzena”, TMF, Beograd, 2014. god.

8. Marina Velimirović, “Kinetika enzimski katalizovane reakcije razgradnje antrahinonskih boja”, TMF, Beograd, 2014. god.

9. Dunja Dabić, “Razgradnja sintetskih boja pomoću hipohlorita i mikrotalasnog zračenja”, TMF, Beograd, 2015. god.

10. Ana Jenić, “Sinteza azo boje iz 4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)anilina”, TMF, Beograd, 2015. god.

11. Slavica Porobić, “Sinteza novih azo boja iz 3-amido-6-hidroksi-4-metil-2-piridona”, TMF, Beograd, 2015. god.

12. Tijana Žegarac, “Imobilizacija peroksidaze iz rena na sintetski nosač sa primarnim amino grupama”, TMF, Beograd, 2016. god.

13. Kristina Veljović, “Sinteza novih 6-hidroksi-4-metil-2-okso-5-(4-supstituisanih fenildiazenil)-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida”, TMF, Beograd, 2016. god.

14. Aleksandar Pešić, “Solvatohromizam i tautomerija kod disazo boja na bazi 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona”, TMF, Beograd, 2016. god.

15. Nemanja Đurović, “Obezbojavanje kisele boje elektrohemijski generisanim hipohloritom”, TMF, Beograd, 2016. god.

16. Ilijana Kovrlija, “Kovalentna imobilizacija peroksidaze iz rena (amoracia rusticana) na PuroliteŇ A-109”, TMF, Beograd, 2017. god.

17. Miloš Janjuš, “Sinteza novih 6-hidroksi-4-metil-2-okso-5-(disupstituisanih fenildiazenil)-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila”,  TMF, Beograd, 2017. god.

18. Mima Milošević, Optimizacija sinteze 5-((4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)fenil)diazenil)-2-hidroksibenzaldehida, TMF, Beograd, 2018. god. 

19. Marija Nešović, Sinteza i solvatohromizam 4-((4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)fenil)diazenil)-2-(((2-hidroksifenil)imino)metil)fenola, TMF, Beograd, 2018. god.

20. Petra Pavlović, Hofmanova degradacija 6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karboksamida, TMF, Beograd, 2018. god.

21. Milica Veselinović, Imobilizacija različitih proteaza na alginatne mikročestice, TMF, Beograd, 2018. god.

22. Maja Radmanovac, Antioksidativna aktivnost određenih piridonskih i hinolonskih boja kao i njihovih prekursora, TMF, Beograd, 2018. god.

23. Janja Todorović, Proizvodnja i antioksidativna aktivnost mikročestica na bazi alginata i kazeina sa etarskim uljem timijana, TMF, Beograd, 2019. god.

24. Slađana Đulinac, Solvatohromizam azo-azometinskih boja iz 5-((4-formilfenil)diazenil)-6-hidroksi-4-metil-2-okso-1,2-dihidropiridin-3-karbonitrila, TMF, Beograd, 2019. god.

 

PATENTI

1. Milica Mišić-Vuković, Mirjana Radojković-Veličković, Vera Krstić, Dušan Mijin, Slobodanka Jovanović, "Novi supstituisani 3-cijano-2-piridoni i novi postupci za njihovo dobijanje", Jugoslovenska patentna prijava p-554/91 od 28.03.1991.god. zaštićen YU patent 48660, 1998.

2. Dušan Mijin, Milica Mišić-Vuković, "novi postupci za dobijanje glicidil estara zasićenih karbonskih kiselina", Jugoslovenska patentna prijava p-320/96 od 29.05.1996. god. zaštićen patent 49461 od 24.01.2006.

3. Dušan Mijin, Gordana Ušćumlić, "nove azo boje iz 4,6-difenil-3-cijano-2-piridona", Jugoslovenska patentna prijava p-379/2000 od 16.06.2000.god. zaštićen patent RS 50028 od 18.07.2008.

4. Vida Janković, Dušan Mijin i Slobodan Petrović, "postupak za dobijanje novih supstituisanih 2-fenilacetamida", Jugoslovenska patentna prijava p-806/2001 od 09.11.2001. god. zaštićen patent RS 50636 od 01.02.2010.

5. M. Avramov Ivić, S. Petrović, D. Mijin, K.Drljević, "Novi postupak elektrohemijskog određivanja azitromicina", Patentna prijava p-1161/2004. od 30.12.2004. zaštićen patent RS 51045 od 11.06.2010.

6. Gordana Ušćumlić, Verica Krstić, Dušan Mijin, "nove azo boje iz 4-fenil-6-metil-3-cijano-2-piridona", Jugoslovenska patentna prijava p-854/2002 od 15.11.2002. god. zaštićen patent RS 51500 od 24.12.2010.

 

UDŽBENICI ZA SREDNJU ŠKOLU

 

1. Radoslav Aleksić, Slobodan Jovanović, Dušan Mijin, “Tehnologija grafičkog materijala”, za drugi razred grafičke škole, izdanje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005., 148. strana. ISBN 86-17-12939-5

2. Slobodan D. Petrović, Nataša V. Valentić, Dušan Ž. Mijin, “Sirovine za farmaceutske proizvode“, za treći razred srednje škole, izdanje Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008., 187. strana. ISBN-978-86-47-15738-6